• REDO
Historia przeglądania

Regulamin ustanowiony dnia 02.01.2022 przez REDO Systemy Przemysłowe Irena Kurosz z siedzibą w Stargardzie określa zasady związane z dokonywaniem zamówień w ramach platformy informacyjnej dostępnej pod adresem www.redosystem.com.pl. Obsługa Sklepu udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech, dostepności oraz właściwości technicznych towarów dostępnych w ramach platformy. Pomagamy także w kwestiach technicznych, materiałowych oraz w przypadku potrzeby doboru lub zamiennictwa produktowego. Obsługa jest dostępna telefonicznie pod numerami:

Pomocy w przypadku pozostałych dostępności możesz poszukiwać pod adresami:

Pomoc naszego personelu uzyskasz w godzinach od 09:00 do 16:00 w dni robocze (Od poniedziałku do piątku). Mając pytania możesz skorzystać z pomocy za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres ogólny kontakt@redosystem.com.pl (odpowiadamy w terminie do 48 godzin) lub bezpośrednio dzięki okienku pomocy obsługi (okno do rozmowy dostępne jest w prawym dolnym oknie naszego serwisu).

Platforma zamówień internetowych REDO, wszystkie podane na stronie ceny są cenami netto. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej, nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Wszelkie nietypowe zamówienia i informacje o zmianach zamówienia przyjmujemy e-mailem: kontakt@redosystem.com.pl. Nasza oferta dotyczy wyłącznie całych opakowań (MOQ) lub ich wielokrotności. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji (po wcześniejszym poinformowaniu klienta) w przypadku zlożenie zamówienia poniżej wyznaczonego wskaźnika MOQ.

§1 - postanowienia wstępne

 • Portal dostępny pod adresem internetowym www.redosystem.com.pl
 • Portal prowadzony jest przez Daniela Silskiego (Pracownik firmy REDO) oraz prowadzony przez firmę REDO Systemy przemysłowe Irena Kurosz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 8541539275
 • Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem platformy redosystem.com.pl.
 • Warunkiem skorzystania z usług Platformy jest zapoznanie się z treścią regulaminu oraz jego pełna akceptacja.
 • Informacje zamieszczane w ramach Platformy mają charakter wyłącznie informacyjny, są także jawne dla wszystkich gości platformy.

§2 - Definicje

 • Regulamin - niniejszy regulamin platformy dostępnej pod adresem www.redosystem.com.pl
 • Platforma - serwis internetowy pod adresem www.redosystem.com.pl, za pośrednictwem którego.
 • Sprzedawca - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem platformy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Regulamin - niniejszy regulamin platformy dostępnej pod adresem www.redosystem.com.pl
 • Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na platformie.
 • Towar - rzecz, prezentowana na platformie, której dotyczy Umowa.
 • Zamówienie - Pisemne kierowane na adres zamowienia@redosystem.com.pl oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§3 - Kontakt z REDO

 • Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@redosystem.com.pl.
 • Numer telefonu Sprzedawcy: 511 117 770
 • Numer rachunku bankowego: 71 1240 3901 1111 0000 4225 8270
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie w godzinach 7-16.

§4 - Wymagania techniczne

 • Do korzystania z platformy niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 • Niezbędne jest także aktywne konto poczty elektronicznej
 • Włączona obsługa plików cookies

§5 - Procedura składania zamówień i realizacji

 • Zamówienia na towary przyjmowane są w formie pisemnej dostarczonej do siedziby firmy za pomocą faxu lub osobiście oraz w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail (zamowienie@redosystem.com.pl lub adres handlowca prowadzącego)
 • Poprzez złożenie zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i ją akceptuje.
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę poprzez kontakt z adresem email zamowienia@redosystem.com.pl.
 • Zamówienie powinno zawierać:
  1. pełną specyfikację przedmiotu zamówienia wraz z ustaloną ceną
  2. informację o sposobie dostarczenia projektów
  3. nazwę i adres zleceniodawcy
  4. dane do wystawienia faktury VAT wraz z numerem NIP
  5. imię i nazwisko osoby zlecającej wraz z numerem telefonu
  6. formę odbioru gotowego produktu
  7. klauzulę: Oświadczam, że zapoznałem się z WARUNKAMI WSPÓŁPRACY dostępnymi na stronie www.redosystem.com.pl
 • REDO w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności / wiarygodności złożonego zamówienia
 • Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru w magazynie.
 • Jeżeli zamówiony towar/towary znajdują się w magazynie, realizacja zamówienia odbywa się w terminie najpóźniej do 3 dni roboczych od chwili potwierdzenia zamówienia przez KUPUJĄCEGO
 • Jeżeli w danej chwili towar nie znajduje się w magazynie, wówczas realizacja zamówienia jest przedłużona o czas niezbędny na uzyskanie od dostawcy zamówionego towaru.
 • Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.
 • Zamówione towary dostarczane będą do KUPUJĄCEGO poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej aktualnie współpracującej z Firmą REDO - Obecnie jest to UPS
 • Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzonego zamówienia, z zastrzeżeniem poniższych zapisów.
 • Czas dostawy wynosi 1 dzień roboczy od daty nadania przesyłki.
 • Zamówiony towar dostarczony będzie na adres wskazany przez KUPUJĄCEGO
 • Każde zamówienie obejmujące więcej niż jeden towar traktowane jest jako całość i wysyłane jest na adres wskazany w zamówieniu.
 • SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie jednak prawo do realizacji takiego zamówienia partiami, w zależności od dostępności w danej chwili towarów będących przedmiotem zamówienia.
 • REDO nie odpowiada za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmę kurierską.

§6 - Warunki dostawy i płatności

 • Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Platformy.
 • Dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie www.redosystem.com.pl oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia
 • Klient może skorzystać z następujących metod dostawy, odbioru zamówionego Produktu oraz wybrać jedną z niniejszych płatności:
  1. Przedpłata - wpłata przelewem na rachunek bankowy
  2. Płatność przy odbiorze
  3. Płatność za pobraniem
 • Dostępne sa niniejsze formy dostawy:
  1. Zamówienia za min 2000,00 zł netto, koszt pokrywa dostawca
  2. Zamówienia - 500,00 - 1999,99zł netto koszt wynosi 35zł netto za każdą paczkę o wadze do 30kg
  3. Zamówienia poniżej 500,00 zł netto koszt pakowania i dostawy wynosi 50,00 zł netto
 • Opcja płatności przyspieszająca odbiór przesyłki, pieniądze odbiera kurier dostarczający towar do Państwa. Koszt pobrania wliczony jest w cenę przesyłki. Wartość pobrania nie może przekraczać 10 000 zł, w przypadku większych zamówień płatność, musi być realizowana przez przelewy bankowe

§7 - Wystawianie faktur

 • Wystawienie faktury nastąpi po zamknięciu zlecenia sprzedaży, i przekazaniu przesyłki firmie kurierskiej.
 • Oryginał faktury zostanie dostarczony KUPUJĄCEMU razem z zamówionym towarem/ przesyłką lub drogą pocztową.
 • Klient może skorzystać z następujących metod dostawy, odbioru zamówionego Produktu oraz wybrać jedną z niniejszych płatności:
 • Fakturę można otrzymać dodatkowo w formacie PDF jeszcze przed otrzymaniem przesyłki poprzez przesłanie niniejszej dyspozycji na adres zamowienia@redosystem.com.pl

§8 - Polityka cenowa

 • Wszystkie ceny podane na Platformie REDO są cenami NETTO (nie zawierają podatku VAT) i wyrażone są złotych polskich.
 • Ceny produktów wyświetlane podczas składania zamówienia uwzględniają aktualne upusty KUPUJĄCEGO. Nie wyklucza to jednak prawa do ustalania indywidualnych warunków w uzasadnionych przypadkach.
 • Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w niniejszym regulaminie dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy
 • Przeglądanie asortymentu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie możliwe poprzez opiekuna handlowego lub formularze dostępne na platformie przez podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację.
 • Platforma REDO zastrzega sobie prawo do wycofania się ze sprzedaży oraz zmiany cen produktu bez uprzedzenia i podania przyczyn.
 • Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

§9 - Postanowienia pozostałe

 • Wszystkie zamieszczone w tym sklepie znaki firmowe i towarowe są znakami firmowymi i towarowymi tych firm. Platforma REDO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników. Regulamin w aktualnej formie dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.redosystem.com.pl
 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest firma REDO Systemy przemysłowe Irena Kurosz. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Dane osobowe zawarte w formularzach dostępnych na platformie, przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie RODO
 • Właściciel platformy REDO zastrzega sobie prawa wykorzystywania przechowywanych danych w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych marki REDO.
 • Zebrane dane NIE zostaną przekazane żadnym podmiotom trzecim
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną adres Sprzedawcy reklamacje@redosystem.com.pl.
Napisz do Nas

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?